Latest News from Terai Madhesh
कलैयालाईभ

हाँस्य ब्यङ्ग

नेताजीको अन्तर्वार्ता…

नेता जीको अन्र्तवाता नेता जी, नमस्कार... नेता जी, नमस्कार... नेता जी, नमस्कार... तेस्रो पटक पछिको अभिवादन पश्चात…